สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมและเปิดตัวกิจกรรม Co-Course ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ภาคเหนือ)


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมและเปิดตัวกิจกรรม Co-Course ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ภาคเหนือ)

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมและเปิดตัวกิจกรรม Co-Course ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 2/2562 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ภาคเหนือ) โดยมีการพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมบูรณาการกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและนำไปสู่การปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม workshop และ e-learning เกี่ยวกับวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ/การส่งออก/การเจรจาธุรกิจ ทั้งนี้ ทางสถาบัน NEA และสถาบันการศึกษาจะเร่งดำเนินการประสานรายละเอียดและแจ้งความคืบหน้าต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง