Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น.พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่บ้านสุขฤทัย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อ ๒๖๐๙๓๐ – ๒๖๑๑๓๐ มี.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น.พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่บ้านสุขฤทัย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมพื้นผิวจราจร บริเวณเส้นทางป่าผาก – หนองลัน หมู่ที่ ๖ ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จว.อ.น. เพื่อให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน ๔๐ คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย