ข่าวเชียงใหม่

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทหารอบรม สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

260462_ทหารอบรม สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย26 เมษายน 2562 เวลา 0900 น
พลตรี หม่อมหลวงประวีร์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน ได้จัดนำนายทหาร ทหาร เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์กับแผ่นดินไทย” ที่อาคารบุญศิริยะ ศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมพลังงาน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 200 คน

โดยมีทีมงานวิทยากรจิตอาสา904 มาให้การอบรมโดยการนำของทีม พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 7 วิทยากรจิตอาสา904 รุ่น 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ มาให้การอบรมและเรียนรู้ถึงความรักของพระเจ้าแผ่นดินที่มีต่อประชาชนและต่อแผ่นดินไทยมาโดยตลอด ทางวิทยากรได้จัดการอบรมอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับแผ่นดินไทย

เพื่อน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปถ่ายทอดให้กับให้กับประชาชน หน่วยงาน และขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับงานจิตอาสา รวมถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยให้กับข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป

เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี แก่คนในชาติ อันจะนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีและช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โดยวิทยากรจิตอาสา904 รุ่น 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ในการอบรมได้สอนวิธีการเคารพ และถอนสาบัวอย่างถูกวิธี ในกับผู้เข้าร่วมอบรม แล้วได้นำสู่วีดีทัศน์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ทั้ง10 รัชกาล ที่ทรงรักประชาชนและรักแผ่นดินไทย นำประเทศไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้น นำประเทศมาเป็นเอกราชอย่างยั่งยืนมาถึงปัจจุบัน ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งยังความปลื้มปิติจนต้องหลั่งน้ำตาแห่งความรักเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

 

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว