ข่าว ราชบุรี

จ.ราชบุรี ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี แถลงผลการดำเนินงาน . ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมคณะผู้บริหารพบสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/ ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี แถลงผลการดำเนินงาน . ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมคณะผู้บริหารพบสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรี

เพื่อนำเสนอผลงานและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน ทั้งนี้ได้แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ จอมบึงรวมใจภักดิ์มินิมาราธอน ระยะทาง 10.68 ก.ม. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจต่อสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งกำหนดจัดงานวิ่งในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปล่อยตัวเวลา 05.30 น.

 

ผู้สนใจสวมใส่เสื้อเหลืองร่วมวิ่งในครั้งนี้ไม่เสียค่าสมัครใดๆ โดยเส้นทางวิ่งในการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอนขอลทุกปี สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมวิ่งและสมัคได้หน้างาน และในโอกาสมหามงคลดังกล่าวมหาวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.09 น. ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ รวมถึงกิจกรรมราชภัฏจอมบึงจิตอาสาที่ให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ทางด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสนองพระราโชบาย มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับพหุภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการศึกษาวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสับปะรด ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี เพื่อยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรและชุมชนให้ เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป.
สุพจน์ วรสหวัฒน์ ภาพ/ข่าวจ.ราชบุรี/รายงาน