Uncategorized

มุกดาหาร จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

มุกดาหาร จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

มุกดาหาร / เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 โดยมีนายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในโลก การที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงและแพร่ระบาดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบความสำเร็จจะแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกลไกของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นไปได้ยาก ประชาชนในพื้นที่จึงถือเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อต้องการให้ผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนลดลง โดยมีกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน/ชุมชน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดพร้อมกันโดยได้รับความร่วมมือจากชาวจังหวัดมุกดาหารทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้สนับสนุนการจัดสถานที่/เครื่องเสียง อาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชนนำมวลชนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177