จ.ลำพูน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562


จ.ลำพูน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ประกอบพิธีถวายราชสักการะฯ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นางสาวอลินพร ธาราติกานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้แทน ปปส.ภาค 5 ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กร/หน่วยงานจากจังหวัดลำพูน ประชาชน เยาวชน เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้อ่านคำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 และกล่าวให้โอวาทและเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 นำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน ประชาชน ที่เข้าร่วมพิธี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

และมอบโล่และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ บุคคล สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการดีเด่น/โรงงานสีขาว ที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2562 และมอบธงประจำชมรมกล้าดีศรีลำพูน

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศอ.ปส.ย.จังหวัดลำพูน กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำพูน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน และเวทีการแสดงของเยาวชนจากชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

,