Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ป้องกันดินสไลด์

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ป้องกันดินสไลด์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2567 พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ มอมหมายให้ พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ นำนิสิต มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ป้องกันดินสไลด์ ถวายเป็นราชพระกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันอายุวัฒมงคล 97 พรรษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.