Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวปราบยาเสพติด ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

มุกดาหารจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา”

มุกดาหารจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่ อาคารหอประชุม 250 ปี มุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ของจังหวัดมุกดาหาร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ปลัดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน องค์กรเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 500 คน
หลังจากรับฟังคำกล่าวรายงานจากปลัดจังหวัดมุกดาหารแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 พร้อมกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 7 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประกอบกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมแสดงพลัง และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวขึ้น และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีเหลืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนและประชาชน สถานศึกษา องค์กรศาสนา สถานประกอบการ หน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวังเสริมสร้างพื้นที่กิจกรรมเชิงบวก รวมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร มีความตื่นตัว กระตุ้น ชักชวน จูงใจให้ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษา และสามารถป้องกันตนเองครอบครัวสังคมตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด.