Uncategorized

ตราด-เทศบาลตําบลหาดเล็กจัดโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจํานําพรรษาประจําปี 2561 พร้อมกันนี้ได้ทําบุญตักบาตรถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์จํานวน 9 รูป

ตราด-เทศบาลตําบลหาดเล็กจัดโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจํานําพรรษาประจําปี 2561 พร้อมกันนี้ได้ทําบุญตักบาตรถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์จํานวน 9 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง รัชกาลที่ 10 พระชนมพรรษา 66 พรรษาในวันที่ 28 กค.61 ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ.ที่บริเวณหน้าเทศบาลตําบลหาดเล็ก

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 24 กค.61 นส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีตําบลหาดเล็ก เป็นประธานในพิธี โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจํานําพรรษาของเทศบาลตําบลหาดเล็ก นายสมชาย กิมสร้อง รองนายกเทศมนตรีตําบลหาดเล็ก กล่าวรายงานโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจํานําพรรษา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเล็ก หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน และนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตําบลหาดเล็กเข้าร่วมในพิธี สืบเนื่องด้วยทางเทศบาลตําบลหาดเล็กได้จัดโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจํานําพรรษาเป็นประจําทุกๆปี ก่อนถึงวันเข้าพรรษา วันแรม 1 คํ่า เดือน 8 ของทุกปี พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะถือโอกาสเข้าวัดทําบุญ และถวายเทียนพรรษาตามวัดวาอารามต่างๆ เนื่องมาจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงร่วมกันหล่อเทียนเล่มใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฎิบัติภารกิจต่างๆ

เป็นพุทธบูชาตลอด 3 เดือน ในช่วงเข้าพรรษา โดยการนําเทียนไปถวาย พุทธศาสนิกชนชาวไทย จะร่วมกันนําเทียนมาหลอม หล่อเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกัน อันเป็นการแสดงถึงความผูกพัน ความรัก ความสามัคคี กลมเกลียวในชุมชน แล้วมักจัดขบวนแห่เทียนพรรษากันอย่างสวยสดงดงาม และปฎิบัติสืบต่อกันกันมาจนกลายเป็นประเพณี ซึ่งในปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 28 กค.เทศบาลตําบลหาดเล็กจึงได้จัดร่วมกับสถานศึกษาในเขตเทศบาลตําบลหาดเล็ก และภาคีเครือข่าย จัดงานโครงการหล่อเทียนและแห่เทียนจํานําพรรษาขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ประเพณีรวมถึง การให้ความรู้ และความสําคัญของประเพณีวันเข้าพรรษา และเสริมสร้างความสามัคคี และเพื่อให้ประชาชนร่วมหล่อเทียนพรรษา ร่วมพิธีสมโภชเทียนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและถือท้องถิ่นเป็นการทํานุบํารุงศาสนา หลังจากการเสร็จใพพิธี ทางเทศบาลตําบลหาดเล็กได้จัดตั้งขบวนแห่เทียนจํานําพรรษาไปรอบๆเขตเทศบาลตําบลหาดเล็ก พร้อมนําเทียนไปถวายวัดในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลหาดเล็กจํานวน 3 วัดในพื้นที่ต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก