ข่าวรัฐสภา

คณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาเรื่อง “ท่องเที่ยวไทยเท่ เก๋ไก๋ สดใสทุกที่”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 คณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาเรื่อง “ท่องเที่ยวไทยเท่ เก๋ไก๋ สดใสทุกที่” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการเสวนา และพลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในประเด็น : ภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ กล่าวว่า การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับต้นๆ ประกอบกับประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย จึงเป็นที่ชื่นชอบและดึงดูดความสนใจของชาวต่างชาติ โดยชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอันดับ 1 คือนักท่องเที่ยวจีน แต่เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา มีกรณีอุบัติเหตุทางเรือท่องเที่ยวที่บรรทุกผู้โดยสารชาวจีนล่มกลางทะเลบริเวณเกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนยกเลิกการจองมาท่องเที่ยวในประเทศไทย การเสวนาในครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เกิดความยั่งยืนต่อไปขณะที่ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวเนื่องทำให้เกิดอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ตามมา เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านขายของที่ระลึก ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานและการลงทุน ดังนั้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับ 2 รองจากรายได้จากการส่งออก ซึ่งการจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความยั่งยืนได้นั้น นอกจากการมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามแล้ว การอำนวยความสะดวกและการมีมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยการท่องเที่ยวไทยจะมีความยั่งยืนได้นั้น ทุกหน่วยงานจะต้องมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ มีการประสานงาน การสร้างเครือข่ายดำเนินงานแบบบูรณาการ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย การจัดเสวนาในวันนี้ จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะได้มาซึ่งข้อมูลมาตรการของแต่ละหน่วยงาน ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นคง ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากตลาดจีนต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน