Uncategorized

สตูล จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัดประจำปี2561เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สตูล จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัดประจำปี2561เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

 

จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดสตูลและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล
วันนี้26 ก.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล อ. เมือง จ.สตูลนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัดประจำปี2561เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยนางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย ,ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล, หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ,ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล, ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล,สมาชิกชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสตูล,สื่อมวลชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ

 

ย์จังหวัดสตูล และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลและผู้ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ เพื่อสืบสานและสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยและต้องการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิเศษและผู้ปกครอง จำนวน 100 ราย ณ ศูนย์ก

 

ารศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลนอกจากนั้นยังมีภาคเอกชนประกอบด้วย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นต์เตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาสตูล เทสโก้โลตัส สาขาสตูลและ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสตูล ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อมอบให้แก่น้องๆเด็กพิเศษอีกด้วย
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล