Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562

วันที่ (26 กันยายน 2562 )เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมเเก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 นั้น ได้ดำเนินงานร่วมกันหลายภาคีเครือข่าย ตามบทบาทหน้าที่ถูกกำหนดในพระราชบัญญัติดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะ เลขานุการ คณะอนุกรรมการ จึงจัดการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2562 ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด โดยที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวันรุ่น ปี พ.ศ.2562 การนำเสนอแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประจำปี 2562 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ ที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมบทบาทครอบครัวชุมชนและสถานประกอบพิธีกรรมในการเลี้ยงดูสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบบริการสุขภาพ ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น เเละ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยและการจัดการความรู้

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
เครดิต:Tide ภาพข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม::ข่าว
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวTiger news tv.com/รายงานข่าวในวันนี้