Uncategorized ข่าว ราชบุรี

จ.ราชบุรี/คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฏรจัดโครงการสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของภาครัฐการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน.

จ.ราชบุรี/คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฏรจัดโครงการสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของภาครัฐการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน.

เมื่อวันที่26กันยายน2562ที่ห้องประชุมศาลาประชาร่วมใจเทศบาลเมืองราชบุรีมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวต้อนรับ นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรพรรคพลังประชารัฐกล่าวรายงานวัตถุประสงค์นายอารี ไกรนรา รองคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฏรมาเป็นเป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดำเนินการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะโดยมีภาคประชาชนผู้นำท้องถิ่น อ.เมืองราชบุรี17 ตำบลในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ซึ่งโครงการต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนและเร่งด่วนของประชาชนที่จะต้องนำเสนอสู่สภาผู้แทนราษฏรปัญหาในพื้นที่ราชบุรี ต้องแก้ไขด่วนในเรื่องของน้ำท่วมขังถนนและบ้านเรือนราษฏรตลอดจนการแก้ปัญหาและข้อพิพาดปิดกั้นทางเดินของน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและนำข้อเสนอแนะของประชาชนรับเรื่องร้องเรียน.ร้องทุกข์.พร้อมเข้าร่วมเครือข่ายแก่ปัญหากับหน่วงงานรัฐนำไปสู่การพัฒนาแก้ไขอย่างยังยืนต่อไปในอนาคต.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน