Uncategorized ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

อบจ.เชียงใหม่ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 62 ณ ห้องรอยัลคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

อบจ.เชียงใหม่ เปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 62 ณ ห้องรอยัลคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด นายจีรเดช จีแดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 62 โดยมี นายบุญเลิศ บรูณุปกรณ์ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วม 37 คน ประธานสภาฯได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ โดยให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในระเบียบวาระที่ 2 เชียงใหม่ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขอกันเงินกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562, ญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องค่าบริการ (ฉบับที่ 2) และญัตติขอความเห็นชอบรับบริจาคที่ดิน

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด นายจีรเดช จีแดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 62 โดยมี นายบุญเลิศ บรูณุปกรณ์ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วม 37 คน ประธานสภาฯได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ โดยให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในระเบียบวาระที่ 2 เชียงใหม่ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขอกันเงินกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562, ญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องค่าบริการ (ฉบับที่ 2) และญัตติขอความเห็นชอบรับบริจาคที่ดิน

โดยหลังจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม เผยว่า จากกรณี สจ.เต้ ได้ลาออกจากกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม เพื่อเป็นสมาชิกของทางพรรคเพื่อไทย และเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ. อำเภอสันป่าตองเชียงใหม่ เขต 1 ว่าไม่มีปัญหาและไม่มีข้อต่อรองใดๆ ถือว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล เมื่อได้แล้วออกจากกลุ่มฯ ไปแล้วทางกลุ่มฯก็กำลังพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อลงรับสมัครแทนซึ่งมีผู้เสนอตัวหลายรายแล้วและขอยืนยันว่า ทางกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมยังคงเหนียวแน่นและร่วมทำงานด้วยกันอยู่เพราะมีสมาชิกลาออกจากกลุ่มฯเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่เหลือยังคงยืนยันอยู่กับกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมตามเดิม ส่วนการแข่งขันชิงตำแหน่งนายกอบจ.เชียงใหม่และส.อบจ.เชียงใหม่ 42 เขต ให้เป็นไปตามระบบประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจดีกว่า.

โดยหลังจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม เผยว่า จากกรณี สจ.เต้ ได้ลาออกจากกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม เพื่อเป็นสมาชิกของทางพรรคเพื่อไทย และเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ. อำเภอสันป่าตองเชียงใหม่ เขต 1 ว่าไม่มีปัญหาและไม่มีข้อต่อรองใดๆ ถือว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคล เมื่อได้แล้วออกจากกลุ่มฯ ไปแล้วทางกลุ่มฯก็กำลังพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อลงรับสมัครแทนซึ่งมีผู้เสนอตัวหลายรายแล้วและขอยืนยันว่า ทางกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมยังคงเหนียวแน่นและร่วมทำงานด้วยกันอยู่เพราะมีสมาชิกลาออกจากกลุ่มฯเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่เหลือยังคงยืนยันอยู่กับกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมตามเดิม ส่วนการแข่งขันชิงตำแหน่งนายกอบจ.เชียงใหม่และส.อบจ.เชียงใหม่ 42 เขต ให้เป็นไปตามระบบประชาธิปไตย โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจดีกว่า.

ทรงวุฒิ ทับทอง