Reporter&Thai Army

จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ จนท.ตร สภ.ตากฟ้า ,อบต.ลำพยนต์และ ผญบ.ม.๖ ต.ลำพยนต์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นบ้านของ นายสถิต ปิ่นแก้ว อายุ ๖๐ ปี เป็นโรคอัมพฤกษ์ อาศัยอยู่กับแม่และภรรยา รวม ๓ คน

เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๑๐๐ หมู่ รส.ประจำ อ.ตากฟ้า จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ จนท.ตร สภ.ตากฟ้า ,อบต.ลำพยนต์และ ผญบ.ม.๖ ต.ลำพยนต์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นบ้านของ นายสถิต ปิ่นแก้ว อายุ ๖๐ ปี เป็นโรคอัมพฤกษ์ อาศัยอยู่กับแม่และภรรยา รวม ๓ คน มีฐานะยากจน มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและมีบ้านพักอาศัยที่ชำรุดทรุดโทรม มีความเดือดร้อนในช่วงฤดูฝน หมู่ รส.ประจำอำเภอตากฟ้าจึงได้มอบข้าวสารเพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน รวมถึงวางแผนเพื่อให้การช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ณ บ้านเลขที่ ๖๒ ม.๖ ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย