Uncategorized

ตราด/ พุทธศาสนิกชนชาวไทยและกัมพูชา กว่า 1,000 คน ร่วมใจกันแห่เข้าวัดทําบุญร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมบํารุงพระพุทธศาสนาได้ กว่า 1 ล้านบาท

ตราด/ พุทธศาสนิกชนชาวไทยและกัมพูชา กว่า 1,000 คน ร่วมใจกันแห่เข้าวัดทําบุญร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมบํารุงพระพุทธศาสนาได้ กว่า 1 ล้านบาท

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ทอด ณ.วัดคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อเวลา 09.30 น. นายพิสิฐิ นางสายใจ สุขจันทร์ และนายชานิกข์ นางหิรัญญา สุขจันทร์ ครอบครัว โดยมีนางสายใจ สุขจันทร์ ได้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียน พร้อมด้วยครอบครับและพุทธศาสนิกชนชาวไทยและกัมพูชาเข้าร่วมในพิธี โดยมีชาวอําเภอคลองใหญ่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธี พร้อมด้วยสายคณะกรรมการต่างๆในพื้นที่ร่วม ก่อนพิธีทอดกฐินสามัคคีได้มีการแห่องค์กฐินสามัคคีไปรอบๆอุโบสถวัดคลองใหญ่ 3 รอบ

 

พร้อมนําองค์กฐินสามัคคีเข้าร่วมประกอบในพิธี โดยมีพระครูวุฒิสารธรรมคุณ เจ้าคณะตําบลคลองใหญ่ เจ้าอาวาสวัดคลองใหญ่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์จํานวนกว่า 10 รูป เข้าร่วม โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและกัมพูชาในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 1,000 คน เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ ซึ่งการทอดกฐินสามัคคีวัดคลองใหญ่ในครั้งนี้ ได้จตุปัจจัยถวายวัดทั้งสิ้นจํานวน 1,609,131 บาท สําหรับนําไปใช้สร้างและปรับปรุงสถานที่ต่างๆภายในวัดคลองใหญ่ ซึ่งทางวัดยังขาดวัตถุปัจจัยอีกเป็นจํานวนมาก ตลอดจนใช้กิจกรรมของวัดและศาสนาให้รุ่งเรืองสืบต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด