Reporter&Thai Army ข่าวร้องเรียน

กกล.รส.จว.น่าน โดย หมู่ ม.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ม.๒ พัน.๑๐) อ.ท่าวังผา ร่วมกับ จนท.อำเภอท่าวังผา , จนท.สภ.ท่าวังผา , จนท.อบต.ยม และ ประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อำเภอท่าวังผา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๖๑,๐๙๐๐ กกล.รส.จว.น่าน โดย หมู่ ม.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ม.๒ พัน.๑๐) อ.ท่าวังผา ร่วมกับ จนท.อำเภอท่าวังผา , จนท.สภ.ท่าวังผา , จนท.อบต.ยม และ ประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อำเภอท่าวังผา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลและ คสช. , การมีวินัยจราจรในห้วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะมาถึง ณ หอประชุม บ.ก๋ง ม.๑ ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้มาร้องเรียน/ร้องทุกข์ รายละเอียดตามภาพ