Uncategorized ข่าว ลำพูน

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ลำพูน จัดโครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ลำพูน จัดโครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่สตรีและครอบครับ
4 จังหวัดภาคเหนือเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน – ตาก
*****************************

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562

เพื่อเสริมสร้างแนวทางการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกับสร้างตราแบรนด์สินค้า การบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ นำเสนอสินค้าผ่านทุกช่องทางการตลาดอย่างสนใจ ชวนซื้อ การบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างยั่งยื่น การขอรับรองมาตรฐาน OTOP, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มผช. เป็นต้น ตลอดจนกลุ่มได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ สินค้าให้หลากหลาย ทุกรูปแบบ ให้แก่สตรีและครอบครัวที่สำเร็จการฝึกอบรมโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว จำนวนทั้งสิ้น 61 คน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน