Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด นายกเทศบาลตำบลหินกอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา” ประเพณีหินกองสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 12 “ ประจำปี 2562

ร้อยเอ็ด

นายกเทศบาลตำบลหินกอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา” ประเพณีหินกองสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 12 “ ประจำปี 2562วันนี้ (26 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น.นายฤษณะ แสนสำโรง นายกเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “กีฬาประเพณีหินกองสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 12”ประจำปี 2562 โดยกำหนดการแข่งขันในวันที่ 14-26 ธันวาคม 2562 และกำหนดพิธีเปิด -ปิด การแข่งขันในวันที่ 26 ธันวาคม 2562เวลา 09.00 น. ที่สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

– ต่อต้านยาเสพติดให้โทษ
– ส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวกโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ -เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ปรองดองระหว่างประชาชนกับส่วนราชการท้องถิ่น,ท้องที่ในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหินกอง เป็นเจ้าภาพ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ,ส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน นักกีฬา คณะกลุ่มสีต่าง ๆ ได้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรดดรัมเมเยอร์ พร้อมกับ จัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดสวยงาม

นายกฤกษณะ แสนสำโรง นายกเทศบาลหินกองฯ กล่าวว่า การจัดแข่งขันกีฬา “กีฬาประเพณีหินกองสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด” มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้โทษ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เจ้าหน้าที่ พัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬา ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะของนักกีฬา และสร้างความตระหนักให้นักกีฬามีระเบียบวินัย เคารกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

https://youtu.be/bEAkf9bl1U8

บพิตร จำปา /คณิต ไชยจันทร์/ภาพ/ข่าว/ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด