สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

>>>วันนี้ (26 ธ.ค.62) นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน เปิดการสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายวิเชียร เหล่าเขตกิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายสื่อมวลชน เข้าร่วม ที่ริมดอยรีสอร์ท ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
>>>ทั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

จัดสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้ โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง มีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมมือในการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติอยางสุจริต โปร่งใส และยุติธรรม >>>โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีสื่อมวลชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่ออาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ในพื้นที่ เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 30 คน โดยมมีวิทยากร จาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข้อกฎหมาย และการบรรยายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบให้เกิดการเลือกตั้งที่โปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง และรณรงค์การออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งท้องถิ่น

,