Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย หมู่ รส.ประจำ อ.ตากฟ้า จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ นาง ปิยา บุญเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านหนองพิกุลลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

– เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙๓๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย หมู่ รส.ประจำ อ.ตากฟ้า จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ นาง ปิยา บุญเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ บ้านหนองพิกุลลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ในพื้นที่ หมู่ ๑๐ ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จว.น.ว. พร้อมมอบข้าวสารและผ้าห่ม เพื่อใช้บริโภคแลไว้ใช้ห่มในช่วงฤดูหนาว จำนวน ๒ ครอบครัว ได้แก่
๑.ครอบครัวของ นาง สำฤทธิ์ นารอด อายุ ๙๑ ปี ณ บ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๐ ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จว.น.ว.
๒.ครอบครัวของ นาย จำปี ศรีเลิศ อายุ ๕๕ ปี (พิการขาขาด) ณ บ้านเลขที่ ๑๑๖ หมู่ ๑๐ ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จว.น.ว.
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย