Uncategorized

# สนภ.3 นทพ. ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ให้กับราษฏร อ.นาหมื่น จ.น่าน #

# สนภ.3 นทพ. ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ให้กับราษฏร อ.นาหมื่น จ.น่าน #

เมื่อ 8 – 26 ม.ค.62
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ.

จัดเจ้าหน้าที่ชุดขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นให้กับราษฏร ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน จำนวน 11 บ่อ

ผลการดำเนินงานพบชั้นน้ำที่ความลึกเฉลี่ย 10 ม. สามารถนำไปใช้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคและการเกษตรได้

มีประชากรได้รับผลประโยขน์ จำนวน 63 ครัวเรือน รวม 315 คน