ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวเปิดทักษะ EF (Executive Functions) “ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต”

วันที่ (27 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.30น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวเปิดทักษะ EF (Executive Functions) “ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต” จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษา อปท.ละ 1 คน และครู/ผู้ดูเเลเด็ก อย่างน้อย ศพด.ละ 1 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วม

การจัดการศึกษาปฐมวัยแก่เด็กอายุ 2-5 ขวบ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งเน้นพัฒนาความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นช่วงอายุที่มีการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ให้ทำหน้าที่ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสมองเป็นส่วนสำคัญในการสั่งการให้ร่างกายตอบสนองต่อพัฒนาในทุกๆด้าน ซึ่งเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะอยู่ในช่วงปฐมวัย เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการสร้างมนุษย์ให้ก้าวหน้าและมีคุณค่าต่อสังคม

ณ ห้องประดับดาว โรงเเรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

/////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม–รายงาน