Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.น่าน โดย หมู่ รส.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ม.๒ พัน.๑๐) อ.ท่าวังผา ร่วมกับ ราษฎรบ้านใหม่ ม.๓ ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา และประชาชนจิตอาสา ต.จอมพระ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ

เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๒,๐๘๐๐ กกล.รส.จว.น่าน โดย หมู่ รส.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ม.๒ พัน.๑๐) อ.ท่าวังผา ร่วมกับ ราษฎรบ้านใหม่ ม.๓ ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา และประชาชนจิตอาสา ต.จอมพระ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวัดบ้านใหม่ ม.๓ ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๕ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดตามภาพ