Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมรักษาคุณภาพอากาศ ประจำปี 2562 ธารน้ำใจดับไฟป่า ปี 3 ครัวตานต้านเผา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมรักษาคุณภาพอากาศ ประจำปี 2562 ธารน้ำใจดับไฟป่า ปี 3 ครัวตานต้านเผา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

 

วันนี้(27 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมรักษาคุณภาพอากาศ ประจำปี 2562 ธารน้ำใจดับไฟป่า ปี 3 ครัวตานต้านเผา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมีพระเทพรัตนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “ธารน้ำใจดับไฟป่า ปี 3 : ครัวตานต้านเผา” เพื่อเปิดรับการสนับสนุนน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจดับไฟไหม้ป่า ตลอดจนสิ่งของที่จำเป็นต่อการทำหน้าที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟไหม้ป่า อาทิ รองเท้าสตาร์ทยาง (สตาร์ทดอย) ใช้สำหรับเดินเท้าขึ้นลงที่ลาดชัน หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองและเขม่าควันไฟ ถุงมือ ปลอกแขน หมวก กระเป๋าเป้เพื่อใส่สัมภาระในการเดินสำรวจป่า ไม้กวาดทางมะพร้าว ยานวดคลายกล้าเนื้อและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น อุปกรณ์ในการดับไฟป่า (ไม้ตบดับไฟ/เครื่องเป่าลม) ตลอดจนของใช้จำเป็นอื่นๆ เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสา อันจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เสียสละและอดทนทำภารกิจมาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะเป็นการส่งต่อกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปิดทองหลังพระที่คอยเฝ้าตรวจตราดูแลปกป้องคุณภาพอากาศให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนได้เป็นอย่างดี