Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ.โดย ชป.อ.สามง่าม ร่วมกับปลัด และนายช่าง​โยธา ทต.เนินปอ,ผู้ นำท้อง​ที่​-ท้องถิ่น, จิตอาสาและนักเรียนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการ​ก่อสร้าง​ฝ่ายชลอน้ำ ในโครงการฝ่ายมีขีวิต

เมื่่อ 271300 ก.พ.62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ.โดย ชป.อ.สามง่าม ร่วมกับปลัด และนายช่าง​โยธา ทต.เนินปอ,ผู้ นำท้อง​ที่​-ท้องถิ่น, จิตอาสาและนักเรียนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการ​ก่อสร้าง​ฝ่ายชลอน้ำ ในโครงการฝ่ายมีขีวิต ของ ต.เนินปอ ณ ม.7 บ.มาบแฟบ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จว.พ.จ.มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย