ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2562

โดยที่ประชุม มีเรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ ขอความเห็นชอบให้โอนและรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งในเทศบาล ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานตามภารกิจ ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากการปฏิบัติงาน ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาลลาออกจากราชการ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขอความเห็นชอบการย้ายเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล ขอความเห็นชอบผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอันดับ ครูผู้ช่วย เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูอันดับ คศ.1 ขอความเห็นชอบเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ณ ห้องประชุม ข้าวหอมมะลิ (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
\\\\\\\\\\\::::

ศรีไพร ทูลธรรม//จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ