ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-ตำบลโนนรัง”บูรณาการส่งเสริมเด็ก 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยและป้องกันความพิการปริกำเนิด!!

ร้อยเอ็ด-ตำบลโนนรัง”บูรณาการส่งเสริมเด็ก 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยและป้องกันความพิการปริกำเนิด!!

วันที่(26 มีนาคม 2562) เวลา 09:00 น.นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกอบต.โนนรังมอบหมายให้ท่านรองนายกอบต.โนนรังเป็นประธานเปิดโครงการตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยและป้องกันความพิการปริกำเนิดในวันนี้โดยมีนางกุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รพ.สต.บ้านโนนรังกล่าวรายงานชี้แจงรายละเอียดพร้อมวัตถุประสงค์โดยมีแม่และเด็กภายในพื้นที่ตำบลโนนรังและอสม.ทั้ง( 9 ) หมู่บ้าน

เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 160 คนสนับสนุนงบประมาณโดย เครือข่ายโรงพยาบาลร้อยเอ็ด,ในครั้งนี้มีนางสาวสมปอง ศิริพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้แนะนำกลุ่มวัยแม่และเด็กทีมทันตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้เน้นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เช่นหน่วยงานด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มแกนนำวัยรุ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น โดยเชิญชวนตัวแทนจากหน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งต้องสร้างความเข้าใจ และกำหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อกระตุ้นและประสานงานให้แต่ละหน่วยงานทำงานในบทบาทของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับผู้ปกครองทั้งนี้ การแก้ปัญหา และป้องกันในวัยแม่และเด็ก ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างมาตรการ การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เปิดใจ และเข้าใจ จากผู้ใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะ “ครอบครัว” จะช่วยวัยรุ่นห่างไกลจากปัญหานี้ได้พร้อมซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังพร้อมหาแนวทางการดำเนินงานตามขั้นตอนการเสริมเด็ก 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยและป้องกันความพิการปริกำเนิดในวันนี้อย่างสนุกสนานสไตล์แม่และเด็กฯ

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สื่อประชาสัมพันธ์สมาคม อสม.สสอ.รอ.จังหวัดร้อยเอ็ด