ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-(อผส.)บูรณาการ»มุ่งสู่การ»เปลี่ยนแปลง”20 อำเภอ”พร้อมรับเกียรติบัตร!!!

ร้อยเอ็ด-(อผส.)บูรณาการ»มุ่งสู่การ»เปลี่ยนแปลง”20 อำเภอ”พร้อมรับเกียรติบัตร!!!

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 15.00น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)จำนวน 160 คน พร้อมนี้ได้เป็นประธานพิธีปิดโครงการดังกล่าวอีกการหนึ่งนี้ด้วย โดยมีนางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนางานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)ขึ้นเพื่อให้เป็นฐานของชุมชนในการดูแลและคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุทั้งการพัฒนาหลักสูตรการอบรมการมีแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมเพื่อส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องเป็นระบบซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนต่อไปส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในชีวิต

ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

https://youtu.be/BWKeQP0dEIk

//////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด