ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด»เปิดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ร้อยเอ็ด»เปิดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันนี้ (8 เมษายน 2562) เวลา 14.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ ศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และประชาชนเข้าร่วม

เนื่องด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กำหนดให้มีการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสา สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมกับพระราชพิธี ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชน กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จึงได้รับสมัครจิตอาสาที่มีอยู่เดิม และจัดกลุ่มงานจิตอาสาเฉพาะกิจเข้าร่วมปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่างๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการรับสมัคร ณ ศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักทะเบียนอำเภอ โดยทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง ให้ประชาสัมพันธ์ และ อำนวยความสะดวกให้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจิตอาสาฯ ได้มาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมประเภทจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใน 7 กลุ่มงาน ประกอบด้วย
1. กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร
2. กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข
3. กลุ่มงานการขนส่ง
4. กลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุง
5. กลุ่มงานนิทรรศการและงานพิธีการ
6. กลุ่มงานโยธา
7.กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
โดยกำหนดรับสมัครในวันที่ 8-9 เมษายน 2562
ในการนี้ประชาชนที่มาลงทะเบียนสมัครจิตอาสาพระราชทาน 1,000 คนแรก จะได้รับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานด้วย

/////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม//จิตอาสาร้อยเอ็ดเราทำความดีด้วยหัวใจ