ข่าว ปราจีน เกษตรกร

ปราจีนบุรี ไม่พอขาย ทุเรียนอินทรีย์ลูกค้า จองข้ามปี!!

ปราจีนบุรี ไม่พอขาย
ทุเรียนอินทรีย์ลูกค้า
จองข้ามปี!!

สวนทุเรียนหมอนทอง
ของป้าบุญลือ จอมพันธ์
อายุ71 ปี อยู่ที่ 17/1ม.8 ต.นนทรี
อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี ป้าลือเป็น
ที่โจทย์ขานเล่าลือในกลุ่มเกษตรกรทั่วไปในตำบล

ป้าบุญลือทำสวน
เกษตรอินทรีย์โดยลำพังมาแล้วกว่า15ปี
บงแรงกายถากถางวัชพืชในสวนทุเรียน
มังคุด เงาะ ลองกอง
ส้มโอ ซึ่งทำสวนแบบ
โบราณหลังจากสามี
ล่วงลับไปแล้วสานต่อ
จากสามีมานับสิบปี
การทำสวนผสมผสาน
แบบภูมิปัญญาเกื้อกูล
ระบบนิเวศน์ นำควาย
ที่มีอยู่ฝูงหนึ่งมาเลี้ยง
ในสวนให้กินหญ้าล่าม
ไว้ในสวน ตัวเองก็จะ
รดน้ำผลไม้ไปด้วยใน
ตัว

แม้อายุจะล่วงเลย
วัยทำงานมากแล้วแต่
ก็ใจยังสู้และรักการ
สวน ก่อนหน้านี้สามีได้
ร่วมกันปลูกผลไม้ไว้ใน
สวนผลไม้เริ่มออกผล
เมื่อ5ปีที่ผ่านมาทุเรียน
หมอนทองมีอยู่ราว15
ต้นรวมกับผลไม้อย่าง
อื่นๆอีกในเนื้อที่10ไร่
ที่สวนเจาะบ่อบาดาล
ใช้สายยางไม่ได้วาง
ท่อสปริงเกิอร์อย่างคน
อื่นเขา สวนทุเรียนป้า
บุญลือดินร่วนปนทราย
ไม่มีปัญกาในการทำ
เกษตรแต่อย่างใด ไม่
เคยใช้สารเคมีใดๆปุ๋ย
ก็ใช้ปุ๋ยคอกแทน ป้า
ลือบอกว่าไม่คิดขาย
ผลไม้ในสวนเชิงการ
ค้ามีเท่าไหร่ขายเท่า
นั้น

ส่วนใหญ่ลูกค้าขา
ประจำจะจองเหมาต้น
ไว้เลยเจ้าของสวนมี
หน้าที่ดูแลไว้ให้ถึงเวลา
ลูกค้าจะมารับซื้อไป
ลูกค้ามีทั้งบริษัท หน่วย
งานรัฐและเอกชนกับ
ขาประจำปทุมธานี ซึ่ง
วันนี้นายวัลลภ ประวัติ
วงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี และลูกค้า
ขาประจำเดินทางมา
จาก กทม.มาซืัอทุเรียน
ถึงสวน ขายในราคา
กก.ละ100บาท หรือขึ้นลงตามราคาท้องตลาด ส่วนใหญ่นั้นจะลงนิดหน่อยทุเรียนลูกสวยและปลอดสารพิษ
100%

จึงเป็นที่ต้อง
การของลูกค้า นาย
อำเภอพร้อมภรรยามา
ขึ้นเองตัดเอง ไม่ให้ป้า
ลือตัดให้ เพราะที่ผ่าน
มาป้าลือจะขึ้นตัดเอง
ป้าบุญลือบอกหายนื่อย
ที่มีคนมาซื้อทุเรียนใน
สวนไปกินลูกค้าทุกกิน
ก็เหมือนตนกินด้วยตัว
เองปลอดภัยหายห่วง
ในการทำสวนเกษตร
อินทรีย์ได้รับการแนะ
นำจากผู้ใหญ่บ้านทำ
แล้วได้ผลดีจึงยึดการ
ทำสวนแบบอินทรีย์มา
โดยตลอด…