ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่รับฟังปัญหาที่ดิน ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว

27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมบ่อผุด วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมหารือในประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ลาดชันในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเสนอปัญหาในพื้นที่จะนำไปสู่การแก้ไขในระยะยาวต่อไป ประกอบด้วย ที่ปรึกษา กอ.รมน.ฯ นายอำเภอเกาะสมุย รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ผู้กำกับการตำรวจภูธรเกาะสมุย เจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย เจ้าพนักงานที่ดินสาขาเกาะสมุย สรรพากรพื้นที่เกาะสมุย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่า 11 (สุราษฎร์ธานี)

โดยการประชุมนี้จัดขึ้น เพื่อนำเสนอประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ และจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการทำนโยบายปรับปรับปรุงผังเมืองรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้สอดคล้องกับสภาพเมืองในปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาเมืองในอนาคตที่ยั่งยืน ต่อไป