ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ รับการประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE มรส. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการผู้ประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ ประจำปี 2567 พร้อมแสดงเจตนารมณ์และนโยบายส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด เปิดพื้นที่พัฒนาท้องถิ่น รับการตรวจเยี่ยม และประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและจังหวัด TO BE NUMBER ONE สุราษฎร์ธานี สู่เป้าหมายหลัก สร้างพื้นที่ดี เสริมสมาชิกได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองตามความสนใจ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลับราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม กล่าวว่าแสดงเจตนารมย์และนโยบายส่งเสริมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อบุคคล ครอบครัว สังคมโดยส่วนรวม โดยเฉพาะความห่วงใยต่อเยาวชนในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ แม้ว่าทุกภาคส่วนจะเฝ้าระวัง และรณรงค์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ การแพร่ระบาดของยาเสพติดก็ยังมีแนวโน้มแพร่ขยายในวงกว้างมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงวางแผนงานเชิงรุกสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชน ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความภูมิใจในตนเอง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ โครงการ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน จึงได้ประกาศนโยบายทิศทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE แก่อาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ สร้างความพร้อมในการรณรงค์ ป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ให้ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวต่อไปอีกว่า ในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่น ได้มีปณิธานแน่วแน่และเชื่อมั่นว่าพลังของแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นผู้เสียสละด้วยความมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามพระดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อยกระดับสร้างสังคมดี ประชาชนดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน จึงนับว่าเป็นที่ยินดียิ่ง และภูมิใจของพวกเราทุกคน ที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพราะเป้าหมายของเราคือการสนองพระดำริในโครงการ ” TO BE NUMBER ONE ”
.
โดยได้สร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนงานกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน และประชาชน มุ่งสร้างแกนนำเยาวชน “แบบเด็กทำผู้ใหญ่หนุน” ให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างและเครือข่ายในที่ต่างๆ เช่น เรือนจำจังหวัด สำนักงาน คุมประพฤติ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน โดยเฉพาะการเป็นต้นแบบเพื่อสร้างและพัฒนาชมรม ในสถาบันศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
.
สำหรับการประเมิน TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ ประจำปี 2567 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ดร.เดชรัฐ สมศิริ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอนุคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี นายสุคนธ์ หนูภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์สำเนียง แสงสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุราษฎร์ธานี