ข่าว ยโสธร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

อำเภอกุดชุม ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

27 พฤษภาคม 2567  ที่ ศาลาการเปรียญวัดสุริโยกำแมด ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายอดิศ้กดิ์. นามวงค์ นายอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มอบนายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2567 โดยมีนายบรรลือ พลับพลึง พัฒนาการจังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ผลงานกิจกรรม 3 ประเภท ที่อำเภอกุดชุมนำเสนอคือ สำนักงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอกุดชุม (อกส.อ)  ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล กำแมด

โดยมีนางสาวทิภาพร มาตขาว ผู้นำเสนอ และประเภทที่ 3 ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านกำเนิดหมู่ 7 ตำบลกำแมดโดยมีนางพนาวรรณ์ ขุมคำ และนายอำเภอกุดชุม นายอดิศักดิ์ นามวงค์ ประธานคณะทำงานระดับอำเภอ ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอบคุณคณะกรรมการที่เดินทางมาคัดเลือกกิจกรรมในครั้งนี้พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน