Uncategorized

ยิ่งใหญ่ มหกรรม ชาติพันธุ์ ล้านนาตะวันออก จ.พะเยา ชม ขบวน ชาติพันธุ์กว่า 30 ขบวน

ยิ่งใหญ่ มหกรรม ชาติพันธุ์ ล้านนาตะวันออก จ.พะเยา ชม ขบวน ชาติพันธุ์กว่า 30 ขบวน

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณสนามหลังเทศบาลริมกว๊านพะเยากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงรายพะเยาแพร่น่านโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวขว้างชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางวัฒนธรรมสาธิตเผยแพร่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ให้เป็นที่รับรู้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมเปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออกเป็นกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออกภายใต้โครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 กรกฎาคม 2561 ณลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยาทั้งนี้เพื่อให้เป็นกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมอัตลักษณ์อั

นโดดเด่นทางวัฒนธรรมนำสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสาธิตเผยแพร่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้รับรู้และเผยแพร่หลายประเทศและต่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวสำหรับกิจกรรมประกอบด้วย 9 กิจกรรมมหัศจรรย์ได้แก่มหัศจรรย์ที่ 1

การจัดนิทรรศการเฉลิมพระ เกียรติรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 มหัศจรรย์ที่ 2 นิทรรศการแบบมีชีวิตของชาติพันธุ์จาก 11 ชาติพันธุ์มหัศจรรย์ที่ 3 การจัดขบวนแห่ชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออกจำนวนกว่า 32 ขบวนมหัศจรรย์ที่ 4 การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 40 คูหามหัศจรรย์ที่ 5 การจัดการแสดงแสงสีเสียงชุดจุนมหานที 4 สายไม้มิ่งเมืองล้านนามั่นฟ้าตะวันออกกิจกรรมที่ 6 การประกวดกระเป๋าชาติพันธุ์กิจกรรมที่ 7 การแต่งกายชาติพันธุ์กิจกรรมที่ 8 ธิดาชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออกและกิจกรรมที่ 9 การแสดงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นของกลุ่มและการแสดงดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคักได้มีชาวพะเยานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงานและเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก