Uncategorized

ณ.องค์การบริหารส่วนตำบล กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นาย ดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ ได้มาเป็นประธานเปิดงาน “โครงการประกวดการจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยน.ส.ณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถีนจังหวัดนครพนม นายวิรพ จันทฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน

วันนี้27สิงหาคม2561
เวลา 09.30 น.

ณ.องค์การบริหารส่วนตำบล
กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
นาย ดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ
ได้มาเป็นประธานเปิดงาน
“โครงการประกวดการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด”
ประจำปีงบประมาณ 2561

พร้อมด้วยน.ส.ณัฐชยา ช่างแกะ
ท้องถีนจังหวัดนครพนม
นายวิรพ จันทฤทธิ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน

โดยมี
นาย ปรีชาพงศ์ ทองมี
นายอำเภอปลาปากนายทรัพย์ทวี คำสุขนายยกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล กุตาไก้
นายอิทธิกร พงษ์กิจวิริยะ
ท้องถี่นอำเภอปลาปาก
นายอาทิตย์ สุทธิสาร
สาธารณสุขอำเภอและ
หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
กล่าวต้อนรับรายงาน
ก่อนคณะกรรมการ
จะดำเนินการประเมิน
พิจารณาผลงานของหมู่บ้านสะอาด
ซึ้งตัวแทนของอำเภอปลาปาก
ที่ได้รับคัดเลือกส่งเข้า
ประกวดแข่งขัน
ในครั้งนี้คือหมู่บ้านหมู่ที่ 4. ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
และหลังจากนั้นทางคณะกรรมการ
ก็ได้ลงพื้นที่ดูผลงานดังกล่าว
เพื่อพิจารณาต่อไป