Uncategorized ข่าวบันเทิงและกีฬา

จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ปี 2561 ขานรับนโยบายรัฐบาล

จังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ปี 2561 ขานรับนโยบายรัฐบาล


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ห้องเพทาย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการฯ ในครั้งนี้

นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่เข้าร่วมโครงการฯ ของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งสิ้น 68 หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับประเทศ โดยวันนี้คัดเลือกให้คงเหลือ 5 หมู่บ้าน จากจำนวน 12 หมู่บ้าน และคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน อีกครั้งให้คงเหลือ 3 หมู่บ้าน เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับประเทศต่อไป

นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า ชุมชนที่เข้าประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจะต้องผ่าน เกณฑ์ 3 ด้าน 18 ตัวชี้วัด โดยมี 3 ด้าน ประกอบด้วย เกณฑ์การบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ นับว่าเป็นการพัฒนารูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว ใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ ทำให้รายได้ตกอยู่กับชุมชน ชุมชนคงอยู่ เกิดวิถีชุมชน ทุกคนมีความสุข และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ต่อไป
/////


คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด