ข่าวเชียงใหม่

“สตรอว์เบอรี่ตลอดปีในโรงเรือนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน”

“สตรอว์เบอรี่ตลอดปีในโรงเรือนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน”

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมพื้นที่จุดดำเนินการโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ปี2561 โดยในการประชุมมีคณะกรรมการโครงการซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อขับเคลื่อนทำความเข้าใจระหว่างทีมปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว โดยมีนายทองวัน ปัญญาแก้วเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง นายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศบาลทุ่งหัวช้าง พร้อมกลุ่มเกษตรกรร่วมโครงการร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิตสตรอเบอร์รี่ปลอดภัย หรืออินทรีย์ในโรงเรือนตลอดปีด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยในรูปแบบธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยนวัตกรรม และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในแหล่งที่มีศักยภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลทุ่งหัวช้าง อ.ลี้ จ.ลำพูน

Comments are closed.