ข่าวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน โดยได้บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน โดยได้บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฝึกอาชีพให้แก่ผู้บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดที่กลับเข้าไปอยู่ในสังคม ได้รับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและฝึกอาชีพที่ต้องการ เพื่อที่จะมีรายได้สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ได้คัดเลือกผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือผู้ผ่านการบำบัดในระบบบังคับบำบัด ที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) หรือระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) อำเภอละ 4 คน รวมจำนวน 100 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2561 รวม 3 วัน 2 คืน โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร หลักสูตรการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และหลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และสมาชิกกองร้องอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1

อย่างไรก็ตาม ปัญหายาเสพติด ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งความเดือดร้อนให้ประชาชน สังคม และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาโดยกลไกของประชารัฐ ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ด้วยหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มีเป้าหมายให้ผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง และเปิดโอกาสให้บุคคลที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดให้ละเลิกพฤติการณ์ ด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป

////////////////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่
27 สิงหาคม 2561