Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

รองปลัดกลาโหมประธานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
รองปลัดกลาโหมประธานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ

9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.
พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีวันคลายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน ครบรอบอายุการก่อตั้งมาด้วยเวลายาวนานถึง 63 ปี โดยที่มี พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระองค์เป็นผู้ริเริ่มในการผลิตน้ำมันที่บ่อน้ำมันฝางนี้ในปี 2464 เป็นจุดแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการผลิตน้ำมัน และเป็นกิจการผลิตน้ำมันแห่งแรกเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์กับกองทัพ และประเทศชาติมาจนถึงในเวลานี้และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ที่กองบัญชาการศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและนายทหารเก่าแก่ที่เกษียณอายุราชการมาร่วมในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับทหารที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นได้ร่วมในการมอบของที่ระลึก และให้โอวาทตลอดจนกล่าวขอบคุณ กับเจ้าหน้าที่ทหารและลูกจ้างที่มีอายุครบวาระการทำงาน 60 ปี จำนวน 18 นาย ได้มอบรูปเหมือนเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก และรูปในวาระการปฏิบัติงานของผู้ที่เกษียณอายุราชการ พร้อมร่วมให้เกียรติ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ จากนั้นได้เดินทางไปเปิดโรงผลิตพาราฟินแว๊กซ์ และรับฟังบรรยายการผลิตพาราฟินแว๊กซ์ จากเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นโรงผลิตใหม่ได้ผลิตพาราฟินแว๊กซ์จากน้ำมันเตาใส ที่ที่คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งจะเปิดผลิตพาราฟินแว๊กซ์คุณภาพได้ในอนาคตในวันละ 8,000 กิโลกรัม ต่อวัน ซึ่งได้เริ่มในการจัดทำและสร้างโรงผลิตเมื่อ เดือน ธันวาคม 2560 โดยการอนุมัติงบประมาณให้สร้างโรงผลิตแว๊กซ์เพื่อจำหน่ายโดย พลเอกเทพพงศ์ ทิพย์จันทร์ ปลัดกลาโหมในสมัยนั้น และได้พัฒนามาเปิดผลิตในปี 2562 นี้เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ต่อไป