Uncategorized อาหารและยา

ด่านควบคุมโรคตราดคุมเข้มโรคระบาดในสุกร ป้องกันนำเข้าสุกรโดยเด็ดขาด ในพื้นที่ติดชายแดน

ตราด/ ด่านควบคุมโรคตราดคุมเข้มโรคระบาดในสุกร ป้องกันนำเข้าสุกรโดยเด็ดขาด ในพื้นที่ติดชายแดน

/วันที่ 27 กันยายน 62
ตราด/นายจิรโรจน์ ระวีวัฒน์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราดเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรว่า นับวันจะเพิ่มการระบาดมากขึ้น ซึ่งขณะนี้มีการแพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งกัมพูชา ลาว พม่าแล้ว ดังนั้นจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบคุมเข้มตรวจค้นตามชายแดน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร ทหาร ตม.ตรวจสอบการเข้าออกชายแดน และคุมเข้มการนําเข้าเนื้อสัตว์ เนื้อสุกรตามชายแดนอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเนื้อสุกร สุกรเป็น ห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาด เหตุเพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคอหิตวาห์แฟริกาในสุกร เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์รวมถึงมีโอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อนกับคนและอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ผ่านการปรุงสุก หากมีการระบาดเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโรคระบาดในสุกรที่มีความรุนแรงและก่อเกิดความเสียหายต่อสุกรทุกกลุ่มในปัจจุบันก็ยังไม่มีวัคซีนหรือยาที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรค
นอกจากนี้ทางกรมปศุสัตว์ยังมีผลจากการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ที่อาจจะเกิดโรคอหิตวาห์แฟริกาในสุกร ซื่งพบว่าบางพื้นที่มีการเลี้ยงสุกรเป็นอันดับ 1 ของประเทศก็มี เช่น จังหวัดราชบุรี และที่มีพื้นติดกับชายแดนการเข้าออกตามชายแดน ดั้งนั้นด่านกักกันสัตว์ตราด จึงได้กําชับตรวจการเข้าออกตามชายแดนให้มากขึ้นทุกๆวัน พร้อมประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันโรคดั้งกล่าวได้ จึงได้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 แห่ง พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ใน พ.ศ.2558 ประกาศให้เฝ้าระวังตามแนวชายแดน และห้ามเคลื่อนย้ายหรือซากสัตว์โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจําพื้นที่นั้นๆในทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ทุกชนิดตามแนวชายแดน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ขณะเดียวกันยังมีการประสานความร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์จ.ตราดปศุสัตว์อำเภอในการลงพื้นที่ตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกร ให้ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา ด้วยการบริหารจัดการฟาร์มให้สะอาด ถูกสุขลักษณะต่อไปด้วยเพราะเรื่องดังกล่าวนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงสุกรได้ จึงให้แต่ละพื้นที่ได้มีการเตรียมความพร้อมการป้องกันโรค ASF อย่างเต็มระบบ/

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด