Uncategorized

บุรีรัมย์ อายุเป็นเพียงตัวเลข!! ผู้สูงอายุกว่า 100 คนรับ ป ตรี ป โท เผยเป็นตัวอย่างวัยรุ่นที่ไม่อยากเรียน

บุรีรัมย์ อายุเป็นเพียงตัวเลข!! ผู้สูงอายุกว่า 100 คนรับ ป ตรี ป โท เผยเป็นตัวอย่างวัยรุ่นที่ไม่อยากเรียน (มีคลิป)

ผู้สูงอายุนางรองประมาณ 130 คน เข้ารับวุฒิบัตรปรัชญาตรี ปรัชญาโท ที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุผู้สูงอายุ ลูกหลานร่วมยินดี ขณะนายกเทศบาลเผยเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุตรหลาน

วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 7 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาปรัชญาตรี ปรัชญาโท โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองนางรอง

มีผู้สูงอายุ สำเร็จระดับปรัชญาตรี รุ่นที่ 2 จำนวน 68 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 65 คน และมีผู้สำเร็จระดับปรัชญาโท รุ่นที่ 1 จำนวน 62 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 60 คน
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม และเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับ

นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากที่เห็นขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา บุคคลเหล่านี้ถือเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ และประสบการณ์ทั้ง คุณวุฒิ วัยวุฒิ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า แม้ผู้สูงอายุจะเข้าสู่วัยที่ร่างกายอ่อนแอเสื่อมถอยแล้ว แต่ก็ยังมีความพร้อม และสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน สังคมได้

ด้านนายมาโนช ตันเจริญ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง คณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองนางรอง กล่าวด้วยว่า
จากที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว พบว่าผู้สูงอายุได้ประโยชน์ ทั้งในด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและต่างวัย ได้รับการยอมรับ ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ในด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดำเนิน ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองได้ และเป็นอาชีพคลายเหงาอีกด้วย

อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับสังคม โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน ได้รับรู้ว่า การศึกษาไม่มีคำว่าแก่ แต่ถ้าหากเร่งศึกษาตัวแต่เยาว์วัย โตขึ้นก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพได้มากกว่านี้/////

/

ข่าว-ภาพ วันชัย ผิวอร่าม / วาทิตย์ แสนธุปี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. บุรีรัมย์