Uncategorized

เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา ๒ เม.ย.2561

ร้อยเอ็ด…

? เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา ๒ เม.ย.2561

?‍♂?‍♀ วันที่ 20 ก.ย.2561 นางนงลักษณ์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างบ้านกาชาดประชารัฐเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา ๒ เม.ย.2561 มอบให้กับ นางสาวสุนทร คำสีเขียว อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 11 ม.9 บ้านคำสะอาด ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด..

?? ซึ่งผู้ที่รับมอบบ้านเป็นบุคคลที่ทำการคัดเลือกจากทางเหล่ากาชาดร้อยเอ็ด ว่าเป็นบุคคลที่ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยแต่เป็นคนดีของสังคม สำหรับโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ ได้ทำการสร้างบ้านให้กับครอบครัวที่มีฐานะยากจนและเป็นคนดีของสังคม ที่ไม่มีมี่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งจัดสร้างให้กับผู้ยากไร้ทั้ง 20 อำเภอ โดยมีการมอบให้ผู้ยากไร้ในปีนี้หลายหลังแล้ว….

?? สำหรับ การก่อสร้างทางอำเภอโพนทองทางอำเภอโพนทองเป็นหน่วยงานจัดหาวัสดุ -อุปกรณ์การก่อสร้างโดยได้รับความร่วมมือจาก ทหาร-ตำรวจ-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ราษฎรจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจได้ร่วมสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนจำนวนหนึ่งด้วยเพื่อเติมความสุขให้กับครอบครัวของผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นคนดีในสังคมต่อไป…

สุทพ ลอยแก้ว/รายงาน