ข่าวรัฐสภา

ณ ห้อง 215-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรม “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค” รุ่นที่ 5

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้อง 215-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรม “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค” รุ่นที่ 5 โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับการขับเคลื่อนโรดแมปการเลือกตั้ง” และ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน
นายนัฑ ผาสุข กล่าวว่า กระบวนการในการสร้างการรับรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในท้องถิ่นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากเป็นผู้มีศักยภาพในการเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง สื่อมวลชนภูมิภาค จึงถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและไม่บิดเบือนจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยได้อีกทางหนึ่ง
ด้านนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย กล่าวว่า สื่อมวลชน ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยกันสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ห่างไกลจากแหล่งที่
เป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารในการบริหารประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เพื่อจะได้นำไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับประชาชนต่อไป การสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมถึงจะได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่า เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาคร่วมกัน เพื่อจะได้เป็นพลังสำคัญในการสรรสร้างประชาธิปไตยให้ยั่งยืนสืบไป
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมสัมมนาดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 57 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ และนายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ และนายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา กรรมการประชาสัมพันธ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมบรรยาย

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน