Uncategorized ข่าว เชียงราย

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ร่วมกับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์สภากาชาดไทย เปิดให้บริการความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเป็นแห่งแรกของภาคเหนือเป็นปีที่ 2

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ร่วมกับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์สภากาชาดไทย เปิดให้บริการความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเป็นแห่งแรกของภาคเหนือเป็นปีที่ 2

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 2562 จังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 เมื่อเช้าวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารแพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ถนนสถานพยาบาล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย พร้อมบุคคลสำคัญที่มาร่วมเปิดโครงการ ประกอบด้วย
นายแพทย์เอกชัย คำลือ รองนายแพทย์สธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายแพทย์เอกชัย คำลือ รองนายแพทย์สธารณสุขจังหวัดเชียงราย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ นางศุภกาญจน์ โรจนโสทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย คุณทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทยและรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทย คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้สภากาชาดไทย ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ฝ่ายการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ร่วมแถลงข่าวและร่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมาก โดยมี ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการพร้อมญาติและผู้ปกครอง สหสาขาวิชาชีพ จิตอาสา ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ก่อนร่วมกันแถลงรายละเอียดของการดำเนินงานโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 2562 จังหวัดเชียงราย

โครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 2562 จังหวัดเชียงราย เป็นกิจกรรมของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ มีภารกิจแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ที่โรงพยาบาลจุฬลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากสถิดิที่ผ่านมา พบว่าผู้ปวยส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด และมีฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการตรวจรักษาและรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษายังสถานพยาบาลที่มีความพร้อม นอกจากนี้ ยังพบปัญหาของระบบการส่งต่อผู้ป่วยตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำให้ผู้ป่วยบางรายเกิดความล่าช้าในการที่จะได้รับการรักษาตามช่วงวัยและการดำเนินของโรค

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จึงได้มีแนวคิดใหม่ เพื่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ในถิ่นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการบริการตรวจรักษาให้มากขึ้น จึงได้ดำเนินโครงการคลินิกเคลื่อนที่เต็มรูปแบบชื่อว่า โครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 2 ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งแรกสำหรับภาคเหนือ ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลือนำพาผู้ปวยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเข้าสู่การดูแลรักษาที่มีคุณภาพ โดยไม่เนันปริมาณผู้ปวย เป็นการนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจากศูนย์สมเด็จพระทพรัดนฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เช่น นังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกันตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่ดีที่สุด

สำหรับผู้ป่วยในแต่ละรายจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และจังหวัดในเขตสุขภาพภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียง สำหรับการดำเนินงานดังกล่าวศูนย์ฯ ได้มีการระดมทุนจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน บริษัท ห้างร้าน เช่น มูลนิธิพลังไทย คุณกมลาสุโกศล, บริษัท อีซี่ บาย จำกัด(มหาชน) มูลนิธิจิรกิตดิ, มูลนิธิแมคโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย บริษัทเมติคูลี่ หรือธารน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธา

สำหรับการเปิดให้บริการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ให้บริการการช่วยเหลือทางกาย ด้านแพทย์ตกแต่ง กุมารแพทย์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ จักษุแพทย์ ทันตแพทย์จัดฟัน นักอรรถบำบัด และการพยาบาล และการช่วยเหลือสังคมโดยนักสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งการดูแลด้านจ้ตใจของนักจิตวิทยา พร้อมกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการทางจิตใจและอารมย์ไปพร้อมกันด้วย
??????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
27/11/62