Reporter&Thai Army Uncategorized

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ จังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบนำร่องการผนวกกำลังทุกภาคส่วนด้วยกิจกรรม Kick Off สร้างการรับรู้ เตรียมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ จังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบนำร่องการผนวกกำลังทุกภาคส่วนด้วยกิจกรรม Kick Off สร้างการรับรู้ เตรียมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า

พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำทหารจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม Kick Off โครงการจิตอาสาพระราชทานเชียงรายไร้หมอกควัน เมื่อเช้าวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน , พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อพ.ปร. เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกว่า 3,000 คน และจัดขึ้นพร้อมกันในทุกอำเภอ

การจัดกิจกรรมจังหวัดเชียงรายจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยกิจกรรม Kick Off โครงการจิตอาสาพระราชทานเชียงรายไร้หมอกควัน ในครั้งนี้ เป็นต้นแบบนำร่องการผนวกกำลังของทุกภาคส่วน ด้วยกิจกรรม Kick Off สร้างการรับรู้ เตรียมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า ด้วยกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามแนวพระราโชบายที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สิ่งสาธารณประโยชน์ และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อย่างยั่งยืน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้นำกล่าวคําปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และประกาศวาระจังหวัดเชียงรายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ปี 2562 – 2563 จากนั้นได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมกับปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เคลื่อนไปยังบ้านห้วยขม ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำแนวกันไฟ และสร้างพื้นที่ป่าเปียกในพื้นที่ต้นแบบอีกด้วย

สำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสิ่งสาธารณประโยชน์ และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งยังส่งผลให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติได้แก่สถาบันชาติสถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนอีกด้วย