Reporter&Thai Army Uncategorized

กองร้อยทหารพรานที่ 3102 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอเทิง สร้างการรับรู้ลดเผา มุ่งสู่เป็นอำเภอไร้หมอกควัน

กองร้อยทหารพรานที่ 3102 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอเทิง สร้างการรับรู้ลดเผา มุ่งสู่เป็นอำเภอไร้หมอกควัน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ร้อยเอก ประจวบ ยะตุ้ย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3102 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ อำเภอเทิง, ส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทานอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย ไร้หมอกควัน พร้อมปล่อยแถวรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้จิตอาสาภัยพิบัติได้ร่วมกันทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างการรับรู้การลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย และการเผาป่า ทำให้จังหวัดเชียงรายไร้หมอกควัน บริเวณสนามหน้าสถานีตำรวจภูธรเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุรพงศ์ ละฟู่ นายอำเภอเทิง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 800 คน