Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำทหารจิตอาสา Kick Off โครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย…ไร้หมอกควันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน

กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำทหารจิตอาสา Kick Off โครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย…ไร้หมอกควันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ร้อยโท สุรศักดิ์ เอกจิตร รองผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ส่วนราชการ, หน่วยงาน, รัฐวิสาหกิจ, ผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่สาย ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย ไร้หมอกควัน อำเภอแม่สาย ประจำปี 2562 – 2563 โดยมี นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปล่อยแถวรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดเผาเศษวัสดุทางการเกษตร วัชพืช ขยะมูลฝอย การเผาป่าเพื่อทำไร่และขยายพื้นที่ทางการเกษตรอย่างผิดกฎหมาย พร้อมทั้งได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่ บริเวณตั้งแต่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย จนถึง สี่แยกโรงแรมเบิร์ด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย