Reporter&Thai Army Uncategorized

ชลบุรี ทหารผ่านศึกย้อนรำลึกอดีตนักรบนาวิกโยธิน

ชลบุรี ทหารผ่านศึกย้อนรำลึกอดีตนักรบนาวิกโยธิน

เมื่อ 27 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ผบ.นย.) มอบหมายให้ พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รอง ผบ.นย.เป็นผู้แทน ให้การต้อนรับ คณะสมาคมทหารผ่านศึก 4 จว.ภาคใต้ (กระบี่ พังงา ตรัง และภูเก็ต) ณ พิพิธ ภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ และฟังบรรยายสรุปของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ตาม “โครงการเพิ่มศักยภาพสมรรถนะทหารผ่านศึกและบุคลากร 4 จังหวัด ฝั่งอันดามัน”
พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก กล่าวว่าทหารผ่านศึกเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นอดีตทหารนาวิกโยธิน และเคยผ่านการปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดนของหน่วยบัญชา การนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มาแล้วทั้งสิ้น นับโครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้าทุกนาย ที่ได้เสียสละและบำเพ็ญตนเป็นจิตอาสาเพื่อประโยชน์ของสังคม
ในการนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้สนับสนุน ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม การบรรยายสรุปให้ได้รับทราบถึงทหารนาวิกโยธินยุคใหม่ และสนับสนุนการทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง ให้กับคณะฯ เพื่อให้ทหารผ่านศึกทุกนายได้รำลึกถึงความเป็นทหารนาวิกโยธินในอดีต อีกครั้ง

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909545645