Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 2 อ.ลานกระบือ (ร.4 พัน.3) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ.จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะที่ได้รับการอนุเคราะห์จากนางจิราพร หอมขจร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลลานกระบือในการรับส่งและช่วยเหลือ นายบุญเกิด วงษ์กลับ ในการเดินทางเข้ารับการตรวจรักษา ตามแพทย์นัด

เมื่อ 27 ธ.ค.61, 0600 -1500 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 2 อ.ลานกระบือ (ร.4 พัน.3) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ.จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะที่ได้รับการอนุเคราะห์จากนางจิราพร หอมขจร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลลานกระบือในการรับส่งและช่วยเหลือ นายบุญเกิด วงษ์กลับ ในการเดินทางเข้ารับการตรวจรักษา ตามแพทย์นัด ณ แผนกกลุ่มงานศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลกำแพงเพชร ซึ่งนายบุญเกิด วงษ์กลับ เป็นบุตรชายของนางสาววันเพ็ญ แก้วเกตุ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 3 บ.เกาะสีเสียด ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือฯ ผู้ซึ่งมีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่บุตรชายฯ จากการสอบถามแพทย์ผู้ทำการรักษาทราบว่าเมื่อคนไข้มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ขึ้น จะทำการตรวจเพื่อเตรียมการใส่กระโหลกเทียมให้คนไข้ต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย